Personupplysningar & Cookies

Personlig information är information och värderingar som kan länkas till en individ, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Sekretesspolicy

Claims Link är en leverantör av skadeadministrationstjänster. För att vi ska kunna utföra tjänsten och uppfylla vårt syfte är vi beroende av behandlingen av personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver hur Claims Link samlar in och använder viss personlig information i syfte att utföra uppdraget.

Behandling av personuppgifter

Personlig information är information och bedömningar som kan länkas till en individ, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Enligt lagstiftningen innebär behandling av personuppgifter all användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande eller en kombination av sådana användningar.

Informationen samlas in från kunden själv eller deras representanter, aktivitetsloggar, kakor och från offentliga register.

Syfte och grund för hantering

Claims Link samlar in den personliga information som är nödvändig för att företaget ska kunna administrera skadeincidenter/ uppfylla sina tjänster, uppfylla företagets avtalsenliga skyldigheter och på annat sätt uppfylla kundernas önskemål. Informationen kan användas för att bedöma och fatta beslut om försäkringsförsäkringens innehåll / behov och i samband med fakturering. Vi kan också använda den personliga informationen för att anpassa innehållet i våra tjänster till kundens intressen, analysera marknadstrender och förbättra våra tjänster.

För nämnda ändamål kan den personliga informationen också överlämnas till företag / organisationer som Claims Link samarbetar med, både inom och utanför EES- och EU-området. Om Claims Link har en skyldighet att lämna information till offentliga myndigheter kommer information att överlämnas i enlighet med myndigheternas krav.

Informationen kan också användas för att förse kunden med information om företagets / partnerorganisationens tjänster i allmänhet.

Hur vi samlar in personuppgifter

Onlinebehandling av personuppgifter

Det är frivilligt för dem som besöker webbplatsen att tillhandahålla personlig information.

Metro Branding har utvecklat konceptet och webbdesignen på Claims Links webbplats, medan Authority utvecklar webbplatsen.

Information som samlas in i samband med driften av webbplatsen lagras direkt i Office 365 (ingen mellanlagring). Endast Claims Link har tillgång till den insamlade informationen.

Webbstatistik och cookies

Claims Link samlar in oidentifierad information om besökare på www.claimslink.se. Syftet är att sammanställa statistik som vi använder för att förbättra och vidareutveckla den information som erbjuds på webbplatsen. Exempel på vad statistiken ger svar på är hur många som besöker olika sidor, hur länge besöket varar, vilka webbplatser användarna kommer från och vilka webbläsare som används.

Informationen behandlas i avidentifierad och aggregerad form. Den insamlade informationen kan inte spåras tillbaka till den enskilda användaren. Vi samlar först in hela IP-adressen, men IP-adressen avidentifieras så att endast de tre första grupperna i adressen används för att generera statistik. Dessutom behandlas IP-adresserna på aggregerad nivå, dvs. all data slås samman i en grupp och bearbetas inte individuellt.

Vi använder analysverktyget Google Analytics på vår webbplats. Information från detta verktyg avslöjas inte från Claims Link till andra spelare.

Verktyget är inställt så att cookies inte lagras eller bearbetas. Vi respekterar också "Spåra inte" -inställningarna i användarens webbläsare (gäller X-Do-Not-Track och DNT-rubriker). Funktionen "Spåra inte" ingår i de flesta nya webbläsare. Det kan alternativt skrivas in av användaren själv.

Sök

Claims Link lagrar information om vilka nyckelord användarna använder. Syftet med lagringen är att göra vårt informationserbjudande bättre. Användningsmönstren för sökningar lagras i vår databas och de lagras endast i samlad form. Endast nyckelordet lagras och de kan inte länkas till annan information om användarna, till exempel IP-adresserna.

System och arkiv

Claims Link använder Microsoft Dynamics från Microsoft, OPTIMUM från Claims Link och WIMS från WIMS. Claims Link delegeras det dagliga ansvaret för systemen och manuella arkiv, och att nödvändiga rutiner har förberetts för deras användning. Claims Link behandlar personuppgifter för att genomföra uppdraget och för att skydda kundens intressen i samband med försäkringsförmedling.

Olika typer av personlig information registreras i systemet och i arkivet. Detta är information som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder och annan relevant information i förhållande till uppdragets karaktär.

Lagring

Den personliga informationen kommer att lagras så länge som Claims Link har ett faktiskt behov av informationen och så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. I praktiken betyder detta så länge avtalsförhållandet existerar och som annars krävs enligt lag. Informationen kommer inte att lagras längre än vad som följer av gällande lagstiftning vid en viss tidpunkt. När det inte längre finns ett faktiskt behov av lagring av personuppgifter kommer informationen att raderas eller anonymiseras.

Informationen lagras i vårt kundregister och i olika ärendehanteringssystem. Detta görs för att kunna ge dig bra information, för att ha en historia av ditt kundförhållande med oss ​​och för att kunna ge kunderna svar på alla frågor de kan ha i samband med deras kundrelation med oss.

Kundundersökningar

I vissa fall genomför vi kundundersökningar för att säkra och förbättra våra tjänster. När du gör sådana undersökningar kommer den information du tillhandahåller inte att sparas i mer än 180 dagar efter att du svarat på undersökningen.

Särskilt känsiga personuppgifter

Om det i samband med kundrelationen finns ett behov av att få hälsoinformation eller annan känslig personlig information, ber Claims Link alltid om samtycke från den information som den gäller. Känsliga personuppgifter behandlas och lagras i system med strikta åtkomstbegränsningar och behandlas endast av en mycket begränsad krets av anställda som har servicebehov.

E-post och telefon

Claims Link använder e-post och telefon som en del av det dagliga arbetet för att skydda våra kunders intressen. Relevant information som framgår av telefonsamtal och e-postutbyten som sker i samband med utförandet av uppdraget registreras.

Claims Links anställda använder också e-post i allmän dialog med interna och externa kontakter. Den enskilda medarbetaren ansvarar för att arkivera relevant e-post i digitala ärendefiler som tillhör det enskilda ärendet och i övrigt radera meddelanden som inte längre är relevanta. Efter avgång kommer e-postkontona att raderas, men vissa relevanta e-postmeddelanden kommer normalt att överföras till kollegor.

Känslig personlig information skickas inte med okrypterad e-post utan försäkringskundens samtycke. Vi påpekar att vanlig e-post är okrypterad och uppmuntrar dig därför inte att skicka konfidentiell, känslig eller annan konfidentiell information via e-post.

Telefonsamtal (telefonnummer från och till samt samtalstidpunkten) loggas i vår telefonväxel. Denna logg är nödvändig för administration och drift av systemet och att den kan användas som bas för statistik på aggregerad nivå. Dessutom har de anställda en översikt över de senaste samtalen på sina telefoner. Om ett telefonsamtal är länkat till ett enskilt fall kan en anteckning skrivas efter det samtal som spelats in. Ingen annan systematisk registrering av telefonsamtal görs där personer som ringer kan identifieras. Telefonsamtal till vår vägledningstjänst räknas i anonym form.

Förfrågingar

Rättigheter

De som är registrerade i ett av Claims Links system kan genom att skriva till oss begära; för att få tillgång till egen information, att felaktig eller ofullständig information korrigeras och att personlig information raderas om det finns tillgång till denna.

Vi kommer att radera den registrerade personliga informationen när vi inte längre behöver den för att uppfylla det syfte för vilket vi samlade in informationen. Detta innebär att så länge avtalsförhållandet existerar eller nuvarande lagstiftning så kräver kommer informationen att registreras.

Vi anonymiserar personlig information som ska användas för analys och statistik.

Informationen kan behandlas för andra ändamål så länge det finns en oberoende rättslig grund. Information som vi enligt lag ska lagra kommer inte att kunna tas bort förrän vi inte längre är skyldiga att lagra den.

För den registrerades säkerhet kan vi bara svara på förfrågningar där vi har tillräcklig identifiering. Vi försöker svara på begäran så snart som möjligt och inom 30 dagar.

Säkerhet

Säkerhetspolicy

Claims Link har vidtagit nödvändiga lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad. Detta innebär bland annat skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Säkerhetsåtgärderna utvärderas kontinuerligt så att dina rättigheter skyddas i takt med teknisk utveckling.

Annan relevant lagstiftning

Förutom personuppgiftslagen, inklusive sekretessförordningen och relevanta regler, är följande lagar viktiga för Claims Links behandling av personuppgifter:

  • Arkivlagen - ger regler om hur arkivister ska behandla och lagra ärendehandlingar samt lämna in dem till arkivinstitutionen.
  • Redovisningslagen
  • Lagen om försäkringsavtal
  • Begränsningsfristen

Användning och kontroll av persondata

Behandlingsansvarlig

Claims Link (org.nr. 559052-1984), via verkställande direktören, ansvarar för behandlingen.

Claims Link behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive personuppgiftslagen och sekretessförordningen (GDPR).

Tredjepart

Claims Link använder underleverantörer för att utföra vissa tjänster, såsom IT-tjänster. I den utsträckning som underleverantörer används för behandling av personuppgifter, kommer databehandlingsavtal ha ingåtts med dem som säkerställer att underleverantörens behandling är i enlighet med gällande personuppgiftsbestämmelser samt företagets egna standarder.

I vissa fall kan företaget vara skyldigt att lämna ut personlig information till offentliga myndigheter.

Kontroll

Företaget kommer att behandla personuppgifter och information om verksamheten för att fullgöra skyldigheten att utreda och rapportera misstänkta transaktioner enligt penningtvättslagen.

Sekretessombud

All behandling av personuppgifter i den offentliga och privata sektorn regleras av personuppgiftslagen och sekretessförordningen (GDPR). Claims Links sekretessombud hjälper med vägledning så att personlig information behandlas på ett bra sätt och i enlighet med reglerna.

Ändringar

Om det finns några ändringar i reglerna om behandling av personuppgifter, ändringar av våra tjänster eller andra ändringar som påverkar sekretesspolicyn kan det innebära att informationen här kommer att ändras.

Kontaktinformation

Kontakta oss om du har frågor om vår behandling av personuppgifter:

E-post: dpo@claimslink.se 

Postadress: 

Claims Link AB
Gustav III Boulevard 42
169 73 Solna 

Claims Link i Norden
Claims Link i Norden